• Bistandsadvokat Oslo

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er en advokat som representerer den fornærmede i en straffesak, det vil si, offeret for den straffbare handlingen. Retten til bruk av bistandsadvokat innebærer at utgiftene til slik bistand skal dekkes av staten.

Bistandsadvokaten skal sikre at myndighetene, politiet, påtalemyndighetene og domstolene, respekterer de rettighetene en fornærmet har i en straffesak. Advokatforeningens retningslinjer for bistandsadvokater tilsier at bistandsadvokaten bør gi informasjon om ulike støtteordninger som finnes, sakens utvikling og lignende. I tillegg kan bistandsadvokaten hjelpe fornærmede med å vurdere om vedkommende kan gjøre gjeldende et erstatningskrav i forbindelse med straffesaken, herunder voldsoffererstatning.

Det er imidlertid ikke alle som har rett til bistandsadvokat selv om du er berørt av en straffesak. For det første må du ha status som fornærmet. Det vil si at du må ha blitt direkte berørt av den ulovlige handlingen straffesaken dreier seg om. For det andre er retten til bistandsadvokat begrenset til å gjelde i visse former for straffesaker. Saker om voldtekt, misbruk av barn eller ektefelle, besøksforbud eller menneskehandel gir som regel rett på bistandsadvokat. I tillegg kan en slik rett foreligge saker hvor det er grunn til å tro at fornærmede, som følge av den ulovlige handlingen, vil få betydelig skade på kropp og helse. Dersom et barn under 18 år døde som følge av straffbar handling, har foreldrene krav på bistandsadvokat.

Politiet har plikt til å informere om retten til bistandsadvokat. Du kan selv velge hvem som skal være din bistandsadvokat. Har du ingen preferanse vil det oppnevnes en for deg. Partner i AVCO, Brit Kjelleberg er fast oppnevnt bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har derfor lang erfaring med slikt arbeid.

I tillegg har flere av advokatene i AVCO har bred erfaring med saker innenfor straffeprosessen. Ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du som fornærmet ønsker å bruke noen av våre advokater i forbindelse med en straffesak. Ta også gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om du har rett på slik bistand.

Advokatforeningens retningslinjer for bistandsadvokater
http://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-bistandsadvokater/

Straffeprosessloven på lovdata
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig