• VOLDSOFFERERSTATNING

  Voldsoffererstatning advokat oslo

Voldsoffererstatning – Erstatning fra staten

Har du vært utsatt for en voldshendelse som har gitt deg fysiske eller psykiske skader, kan du ha rett på voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning er en erstatningsform som utbetales av staten og skal gi deg som skadelidt økonomisk kompensasjon i de tilfeller hvor gjerningsmannen ikke kan yte tilstrekkelig kompensasjon for det tap du har lidt som følge av voldshandlingen. Slik støtte kan eksempelvis være aktuelt i de tilfeller hvor politiet og påtalemyndigheter ikke har klart å identifisere gjerningsmannen eller gjerningsmannen ikke har tilstrekkelig betalingsevne. I noen straffesaker kan også gjerningsmannen slippe straffeansvar som følge av at vedkommende ble ansett for å være utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Voldsoffererstatning kan altså utbetales uavhengig av dette.

En slik støtteordning kan være nyttig kompensasjon i de saker hvor domstolene ikke har funnet at det foreligger tilstrekkelig bevis for fengselsstraff og lignende. Dette henger sammen med det strenge beviskravet i strafferetten, som tilsier at det må være hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte utførte den straffbare handlingen for at vedkommende kan anses skyldig. For å få utbetalt voldsoffererstatning må det foreligge klar sannsynlighetsovervekt for offeret ble utsatt for den straffbare handlingen, hvilket medfører at beviskravet er noe lavere enn hva som er tilfellet for å kunne idømme fengselsstraff. Det vil si at du kan ha rett på voldsoffererstatning selv om for gjerningsmannen ble frifunnet i straffesaken mot ham.

For å få utbetalt voldsoffererstatning må du først ha politianmeldt forholdet og krevd erstatning i forbindelse med straffesaken. Søknaden sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Er du ikke fornøyd med utfallet av søknaden, kan du klage til Erstatningsnemnda for voldsofre. Du kan også få saken behandlet av domstolene dersom klagen ikke gis medhold. I slike prosesser kan det være nyttig med juridisk kompetanse og ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i denne forbindelse. Det kan også være greit å være oppmerksom på at du som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha rett på bistandsadvokat og du vil i så fall kunne få dekket utgifter til søknadsprosessen av staten.

Kontoret for voldsoffererstatning

http://www.voldsoffererstatning.no/

VELG ADVOKAT

TA KONTAKT FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   SISTE ARTIKLER

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig