• Prisavslag ved kjøp mangelfull bolig

  Prisavslag bolig - eiendomsrett oslo

Krav på prisavslag ved mangelfull bolig

Foreligger en mangel, kan kjøper kreve prisavslag, jf. avhendingsloven § 4-12. Loven gir kjøper rett til et forholdsmessig avslag i kjøpesummen. I utgangspunktet skal dette avslaget tilsvare differansen mellom eiendommens markedsverdi i mangelfull stand og kontraktsmessig stand. Dette kalles verdidifferansen. For at verdidifferansen skal legges til grunn, kreves mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt. Dette betyr at det kreves klare bevis for en verdidifferanse. Å bevise verdidifferansen kan være vanskelig på grunn av usikkerheten knyttet til markedsverdien på boliger. For å fastslå en verdidifferanse er et naturlig utgangspunkt er å kontakte takstmann, megler og/eller fagmann på mangelens område. Den som kontaktes, bør lage en fagkyndig redegjørelse for mangelens omfang, årsak og antatte, spesifiserte utbedringskostnader.  Høyesterett har antydet at det kreves mer enn kun takstrapporter, jf. Rt-2010-1395 avsnitt 47.

Kan ikke verdidifferansen legges til grunn på grunn av bevisreglene, skal prisavslaget settes til verdien av en utbedring av mangelen. Dette kan være reparasjonskostnadene eller utbedringskostnadene som bevises gjennom f.eks. et tilbud på reperasjon av mangelen fra fakyndig på området. Dokumentet som viser reparasjonskostandene bør være så detaljerte og presise som mulig. Prisavslaget kan settes både høyere og lavere enn faktiske reparasjonskostnader basert på størrelsen av verdidifferansen.

Prisavslaget kan omfatte dokumentavgift og tinglysningsgebyr, jf. Rt-2010-1395 avsnitt 52. For mye innbetalt dokumentavgift kan alternativt kreves erstattet, jf. avhendingsloven § 4-14.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  OFTE STILTE SPØRSMÅL

  • Arbeidstaker har som regel krav på overtidsbetaling dersom arbeidstiden strekker seg utover arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid. I arbeidsmiljøloven § 10-4 gis rammen for hvor lang den alminnelige arbeidstid kan være…
  • Avtalebrudd kan gi rett til erstatning. Avtalen kan selv angi når erstatning kan kreves. Utover dette må det for å kreve erstatning som følge av brudd på en kontraktsforpliktelse i…

  KONTAKT
  OSS

  Kontakt oss

   Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig