• Erstatning boligkjøp - Advokatfirma Oslo

ERSTATNING VED BOLIGKJØP

Erstatning ved boligkjøp

I norsk rett er vilkårene for erstatning at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom disse.

Foreligger mangel ved bolig , kan kjøper kreve erstatning, jf. avhendingsloven § 4-14. Dette gjelder uavhengig av skyld på selgers side. Selgers forsvar mot et erstatningansvar følger av avhendingsloven § 4-5 første ledd og betyr at selger må bevise at årsaken til mangelen skyldes en hindring utenfor hans kontroll, eller slik ordlyden sier: «ei hindring utanfor seljarens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at seljaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at seljaren kunne ha overvunne eller unngått følgjene av hindringa.» Dette kalles kontrollansvaret, og utgjør det ovennevnte ansvarsgrunnlaget.

Avhendingsloven skiller mellom direkte og indirekte tap. Ved et kontrollansvar, skal erstatningen tilsvare det faktiske økonomiske tapet som kjøperen har hatt som følge av avtalebruddet, dvs. det direkte tapet, jf. avhendingsloven §§ 4-14 første led og 7-1 første ledd. Vanlige tiltak som kompenserer for at eiendommen har en mangel, eller at selgeren ikke gir fra seg skjøte eller overlater bruke av eiendommen i rett tid, kan kreves erstattet, jf. avhendingsloven § 4-14 tredje ledd. Tilsvarende gjelder for tiltak som avgrenser et direkte tap. Begrensningen på hva som kan kreves erstattet følger av årsakssammenhengen mellom ansvarsgrunnlaget og tapet; kun tap som selgeren med rimelig grunn kunne ha regnet med som en mulig følge av avtalebruddet kan kreves erstattet.

Har selger utvist skyld eller var eiendommen ikke i samsvar med en garanti fra selger på overtakelsestidspunktet, kan kjøperne kreve erstattet indirekte tap, jf. avhendingsloven § 4-14 annet ledd. Indirekte tap er tap som følge av nedsatt eller bortfallet produksjon eller omsetning; tap som følge av at eiendommen ikke kan brukes i samsvar med forutsetningene; tapt fortjeneste som følge av en kontrakt med en tredjeperson faller bort ikke eller ikke blir oppfylt; og/eller tap som følge av skade på annet enn selve eiendom eller på annet enn noe som har nær og direkte sammenheng med det eiendommen etter forutsetningen skal brukes til.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  OFTE STILTE SPØRSMÅL

  • Utgangspunktet i norsk rett er at eier av fast eiendom kan utnytte sin eiendom som han ønsker. Det foreligger en rekke lovbestemte unntak fra dette utgangspunktet. Ett unntak er at…

  KONTAKT
  OSS

  Kontakt oss

   Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig