• Barnerett advokat oslo

Barnerett / Barnevern

Barnerett / Barnevern

Det er foreldrene som i utgangspunkter har ansvaret for barna sine. Det offentlige har likevel et subsidiært ansvar, siden barn har rett til liv, utvikling og omsorg. Dersom foreldrene ikke evner å ha ansvaret for barna sine må det offentlige sikre barnas rettigheter. Barnevernstjenesten har ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Tiltak fra barnevernet er et offentlig inngrep i familielivet. Det kan ikke foretas inngrep ut fra en ren vurdering av hva som er det beste for barnet. Inngrep krever hjemmel i lov og det stilles krav til hjemmelens klarhet. Barnevernet skal benytte det mildeste tiltaket som kan være egnet. Dersom frivillige hjelpetiltak er tilstrekkelig for å hjelpe barnet, skal for eksempel ikke omsorgen overtas. Videre skal det vurderes om barnet situasjon blir bedre med tiltaket.

Videre bygger barnevernsloven på det biologiske prinsipp. Dette betyr at barn normalt skal vokse opp sammen med sine foreldre. Dersom dette ikke er mulig skal barn og foreldre ha kontakt med hverandre.
Fylkesmannen skal føre tilsyn med barnevernet og er klageinstans for barneverntjenestens enkeltvedtak i saker som ikke hører inn under fylkesnemnda. I alvorlige barnevernssaker som reises av kommunen er det Fylkesnemnda som treffer vedtak i første instans. Dersom barnevernet har startet forberedelser til sak som skal behandles av Fylkesnemnda, har man som foreldre i utgangspunktet krav på å få dekket utgifter til advokat.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig