• Samvær / samværsavtale - Advokater Oslo

SAMVÆR/BARNEFORDELING

Økonomiske spørsmål i barnefordelingssaker

I barnefordelingssaker oppstår det ofte spørsmål relatert til økonomi og den økonomiske ordningen for forsørgelse av felles barn. Det kan for eksempel være spørsmål om barnebidrag, reisekostnader, barnetrygd og fordeling av utgifter tilknyttet barna.

Barnebidrag

Foreldre som har fast bosted hos seg har rett på barnebidrag fra den andre forelderen. Den av foreldrene som ikke bor med barnet må være med på å forsørge barnet gjennom månedlige bidrag til forelderen med fast bosted.

Foreldrene kan selv avtale størrelsen på barnebidraget gjennom en privat avtale. Foreldrene kan også sende en søknad til NAV, hvor de ber NAV om å fastsette størrelsen på bidraget. Når NAV beregner bidraget tar de utgangspunkt i hva et barn i gjeldende aldersklasse koster, og deretter blir utgiften fordelt prosentvis mellom foreldrene etter inntekten deres.

Det kan kreves bidrag frem til barnet fyller 18 år.

Reisekostnader ved samvær

Når foreldre bor et stykke unna hverandre kan det oppstå kostnader i forbindelse med reise til og fra samvær. Dersom foreldrene bor langt ifra hverandre kan reisekostnadene bli nokså høye. Av den grunn har barneloven bestemmelser som regulerer fordelingen av reisekostnader.

I henhold til barneloven § 44 skal reisekostnader ved samvær deles mellom foreldrene etter størrelsen på inntekten deres, for det tilfelle foreldrene ikke blir enige om noe annet.

Kostnadene som skal fordeles er kostnadene som går med til barnets reise, foreldrene sine nødvendige kostnader til reise i forbindelse med henting eller levering til samværet og samværsforelderenes kostnader til egen reise i de tilfellene hvor samværet skjer der barnet bor.

Retten kan fastsette en annen fordeling av reisekostnadene der hvor det foreligger særlige grunner.

Barnetrygd

Alle foreldre med barn under 18 år, som er bosatt i Norge, mottar barnetrygd. Barnetrygden utbetales til den av foreldrene som har fast bosted hos seg. For det tilfelle foreldrene har delt fast bosted, kan barnetrygden deles likt mellom foreldrene. Foreldrene må i så fall søke om det.

Ordinær barnetrygd er et fast beløp, som utbetales månedlig. Beløpet er høyere for foreldre med barn under 6 år. Barnetrygden utbetales til og med måneden barnet fyller 18 år.

For det tilfelle du er enslig mor eller far kan du i tillegg ha krav på utvidet barnetrygd eller småbarnstillegg.

Ta kontakt med en advokat ved vårt kontor dersom du har spørsmål knyttet til fordeling av økonomi ved forsørgelse av felles barn. Vi hjelper deg med å få på plass en fornuftig og rettferdig avtale om fordeling av kostnader, og sikrer dine økonomiske interesser.

HOVEDKONTAKT PÅ OMRÅDET

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig