• Samvær / samværsavtale - Advokater Oslo

SAMVÆR/BARNEFORDELING

Barnets beste

Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre ivaretakelse av barnets interesser i spørsmål som har betydning for barnet. Prinsippet er nedfelt i FNs barnekonvensjon, i Grunnloven og barneloven.

Barneloven § 48 slår fast at avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted, samvær, flytting med barnet ut av landet, og håndteringen av slike saker, først og fremst skal rette seg etter det som er best for barnet. Barnets beste er altså det styrende kriteriet både for avgjørelsen og saksbehandlingen i foreldretvister.

Hva som er barnets beste beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering. I hver sak må det foretas en konkret individuell vurdering. Dette innebærer at det som er best for et barn i en sak, ikke nødvendigvis også vil være det beste for et annet barn i en annen sak. I rettspraksis gis veiledning om hvilke momenter det generelt er naturlig å trekke inn i vurderingen av hva som er barnets beste. Gjennom rettspraksis finner vi også veiledning om avveiningen av de ulike momentene. Momentene det vises til er blant annet risiko ved miljøskifte, hensynet til samlet foreldrekontakt, foreldrenes omsorgsevne og en stabil omsorgssituasjon.

Vi i AVCO kan bistå deg med å vurdere din sak og gi rådgivning omkring de momentene domstolene vektlegger i sin vurdering av hva som er barnets beste. 

HOVEDKONTAKT PÅ OMRÅDET

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig