• Barnebortføring - Advokat Oslo

Barnebortføring

Barnebortføring

Barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til den andre gjenværende forelder og barnet er bosatt i det landet som krever barnet utlevert. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt i utlandet, etter et lovlig opphold i utlandet. Dette kan f.eks. være ved ferier eller annet samvær.

Det regnes bare som barnebortføring når en av foreldrene, eller en nærstående slektning, har urettmessig tatt med seg barnet ut av landet. Er barnet blir kidnappet av fremmende, anses det ikke som barnebortføring.

I de tilfeller der barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, anses det for ulovlig barnebortføring dersom barnet blir tatt med til utlandet uten barnevernets samtykke.

Hvem som har foreldreansvar til barnet følger av reglene i det landet er barnet er bosatt. I Norge bestemmes foreldreansvaret av avtale mellom foreldrene, reglene i barneloven, barnevernloven eller etter avgjørelse fra retten. I de tilfeller der barnet har bodd i flere land bestemmer Haagkonvensjonen at det er barnets faktiske bosted som er avgjørende.

Det er straffbart å bortføre et barn fra den som har foreldreansvaret. Det er også straffbart å bortføre et barn fra barnevernet eller fosterforeldre dersom det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse.

Norske myndigheter yter forskjellig bistand avhengig av om barnet er bortført til/fra et land som er tilsluttet en internasjonal konvensjon om barnebortføring.

Gjenværende forelder blir ofte maktesløs i en slik situasjon og mange følelser er i spill. Det kan derfor være lurt å la seg bistå av en advokat som kan ha kontakt med myndighetene og få fremgang i saken. AVCO har advokater med spesialkompetanse på området.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  OFTE STILTE SPØRSMÅL

  KONTAKT
  OSS

  Kontakt oss

   Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig