• Oppsett arbeidskontrakt - Advokat Oslo

Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt – Utforming/oppsett og tolkning

En arbeidskontrakt, eller en arbeidsavtale, er en kontrakt mellom to parter hvor den ene stiller sin arbeidskraft til disposisjon og den andre yter en økonomisk kompensasjon for arbeidet.

Arbeidsmiljøloven bestemmer at det skal inngås skriftlige arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold og at en slik avtale må foreligge innen måned etter at arbeidet startet. Arbeidsmiljøloven § 14-6 oppstiller videre som krav at opplysninger som er av ”vesentlig betydning i arbeidsforholdet” tas med i avtalen. Dette vil blant annet si opplysninger om partenes identitet, arbeidsplassen, beskrivelse av arbeidet, tidspunkt for oppstart, arbeidstakerens rett til ferie, oppsigelsesfrister, lønnsforhold og arbeidstid. Men også andre forhold kan tenkes å måtte avtalereguleres, dersom dette er av vesentlig betydning.

Som utgangspunkt kan partene ellers fritt bestemme hva som skal tas med i avtalen, men det er verdt å være oppmerksom på at en avtale, eller del av avtale, som strider i mot en tariffavtale som begge er bundet av, er ugyldig. Er eksempelvis lønnen angitt til å være lavere enn hva som er i henhold til tariffavtalens lønnssatser, så kan ikke dette gjøres gjeldende. Det samme gjelder avtaleklausuler som strider i mot lovgivingen, dersom ikke loven åpner opp for at det kan avtales andre løsninger. Et eksempel her kan være arbeidsmiljølovens regler for hvor lang arbeidstid per dag en arbeidstaker kan forplikte seg til. Dersom arbeidsavtalen tilsier at den alminnelige arbeidstiden er 10 timer, vil dette som utgangspunkt ikke være en gyldig avtalebestemmelse. (Det gjelder imidlertid noen unntak fra denne regelen, se arbeidsmiljøloven § 10-4)

AVCO kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om opprettelse av arbeidskontrakt, eller om du som arbeidsgiver eller arbeidstaker er usikker på innholdet av den avtalen du er bundet av. Flere av våre advokater har erfaring fra en rekke arbeidsrettslige spørsmål, både fra arbeidsgivers og arbeidstakers ståsted.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   • Arbeidstaker har som regel krav på overtidsbetaling dersom arbeidstiden strekker seg utover arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid. I arbeidsmiljøloven § 10-4 gis rammen for hvor lang den alminnelige arbeidstid kan være…

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig