• Bistandsadvokat Oslo

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er en advokat som representerer den fornærmede i en straffesak, det vil si, offeret for den straffbare handlingen. Retten til bruk av bistandsadvokat innebærer at utgiftene til slik bistand skal dekkes av staten.

Bistandsadvokaten skal sikre at myndighetene, politiet, påtalemyndighetene og domstolene, respekterer de rettighetene en fornærmet har i en straffesak. Advokatforeningens retningslinjer for bistandsadvokater tilsier at bistandsadvokaten bør gi informasjon om ulike støtteordninger som finnes, sakens utvikling og lignende. I tillegg kan bistandsadvokaten hjelpe fornærmede med å vurdere om vedkommende kan gjøre gjeldende et erstatningskrav i forbindelse med straffesaken, herunder voldsoffererstatning.

Det er imidlertid ikke alle som har rett til bistandsadvokat selv om du er berørt av en straffesak. For det første må du ha status som fornærmet. Det vil si at du må ha blitt direkte berørt av den ulovlige handlingen straffesaken dreier seg om. For det andre er retten til bistandsadvokat begrenset til å gjelde i visse former for straffesaker. Saker om voldtekt, misbruk av barn eller ektefelle, besøksforbud eller menneskehandel gir som regel rett på bistandsadvokat. I tillegg kan en slik rett foreligge saker hvor det er grunn til å tro at fornærmede, som følge av den ulovlige handlingen, vil få betydelig skade på kropp og helse. Dersom et barn under 18 år døde som følge av straffbar handling, har foreldrene krav på bistandsadvokat.

Politiet har plikt til å informere om retten til bistandsadvokat. Du kan selv velge hvem som skal være din bistandsadvokat. Har du ingen preferanse vil det oppnevnes en for deg. Partner i AVCO, Brit Kjelleberg er fast oppnevnt bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har derfor lang erfaring med slikt arbeid.

I tillegg har flere av advokatene i AVCO har bred erfaring med saker innenfor straffeprosessen. Ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du som fornærmet ønsker å bruke noen av våre advokater i forbindelse med en straffesak. Ta også gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om du har rett på slik bistand.

Advokatforeningens retningslinjer for bistandsadvokater
http://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-bistandsadvokater/

Straffeprosessloven på lovdata
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • + 47 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Emne

Melding

OFTE STILTE SPØRSMÅL

I hvilke saker har jeg krav på bistandsadvokat?

Ordningen med bistandsadvokat har blitt kraftig utvidet de siste årene. I saker som gjelder familievold, voldtekt og seksuell omgang av en viss alvorlighet, tvangsekteskap, menneskehandel, ved brudd på besøks/kontaktforbud, kjønnslemlestelse eller i saker hvor det er grunn til å tro at fornærmede får betydelige skader har man automatisk krav på bistandsadvokat. Det kan også oppnevnes bistandsadvokat i andre saker, slik at det kan være lurt å uansett kontakte en advokat for å få dette vurdert.

Må jeg møte i retten?

Ja, det er et prinsipp i norsk rett at bevisførsel skal være muntlig. Dommerene i saken har ikke dokumentene, og vet ikke hva som har vært forklart til politiet tidligere. Derfor må man møte og forklare seg helt på nytt for domstolen. Unntak gjelder for barn under 16 år.

Må jeg forklare meg med tiltalte til stede i retten?

Hovedregelen er at tiltalte skal være til stede i retten også under fornærmedes forklaring, men her er det mulig å gjøre unntak. Ofte løses dette i praksis ved at tiltalte sitter i et annet rom med lyd- og bildeoverføring, eller at tiltalte plasseres bakerst i rettssalen slik at man slipper å se på vedkommende under forklaringen sin.

Vil siktede/mistenkte få beskjed dersom jeg klager over en henleggelse?

Siktede/mistenkte vil få kopi av politiets påtegning/avgjørelse etter en klage når denne foreligger.

Kan jeg kreve erstatning selv om straffesaken blir henlagt?

Ja, krav om erstatning rettes da mot Kontoret for voldsoffererstatning, og beviskravet for å tilkjennes erstatning er lavere enn for å bli straffedømt for samme forhold.