• Konktraktsrett - Advokat Oslo

Kontraktsrett – Kontraktsutforming

Kontraktsrett – avtaleinngåelse

Kontraktsrett er et begrep som brukes om de rettsregler som regulerer inngåelsen av kontrakter/avtaler og reglene som retter seg mot fastleggelsen av kontraktenes innhold. Sistnevnte del av kontraktsretten kalles også for obligasjonsrett. Den delen av kontraktsretten som omhandler inngåelse eller opprettelse av kontrakter, kalles ofte for avtalerett. Reglene her er både ulovfestede og lovfestede. Av lovregulering gjelder blant annet avtaleloven fra 1918, som retter seg mot inngåelse, fullmaktsspørsmål og hva som skal til for å få erkjent en avtale som ugyldig.

Det gjelder en rekke grunnleggende prinsipper i norsk kontraktsrett. Et velkjent eksempel kan være prinsippet om at avtaler skal holdes. Et annet velkjent eksempel er regel om at det som utgangspunkt ikke gjelder noen formkrav for at en avtale er bindende. Det vil si at kontrakter er bindende selv om de verken er undertegnet eller skriftlig, selv om det her finnes unntak flere steder i lovgivingen. Det hele kan synes så enkelt, men i virkeligheten er det nettopp kontrakter som skaper en rekke uenigheter og saker for domstolene. Eksempelvis kan partene ha helt ulik oppfattelse av betydningen av et ord i kontrakten, eller partene kan ha oversett en rekke sentrale forhold som burde ha vært regulert i forholdet mellom partene. Det kan også være uenighet om kontrakten i det hele tatt eksister eller er gyldig.

Å oppsøke juridisk rådgiving før kontrakter inngås kan derfor være av stor betydning for bedriften din eller deg som privatperson. Advokatene i AVCO følger deg som klient tett opp og du vil være sikret kyndig kompetanse ved utforming av kontrakter. Dersom du har andre spørsmål eller en pågående tvist tilknyttet eksisterende kontraktsforhold, har flere av våre advokater lang erfaring med tvisteløsning på området.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvordan inngås en avtale?

En rettslig bindende avtale foreligger når noen kommer med et tilbud som aksepteres. Et tilbud foreligger dersom et utsagn er egnet til å være et tilbud; utsagnet kan stifte rett og plikt og er klart og endelig. En aksept foreligger hvis det samsvarer med tilbudet. Både muntlige og skriftlige avtaler er bindende.

Kan en avtale opphøre eller sies opp?

Utgangspunktet er at avtaler er bindende etter sitt innhold. Hvis det står i avtalen hvordan avtalen kan sies opp eller opphører, så er dette måten å avslutte en avtale på. Hvis avtalen ikke sier noe om dette, så er det i norsk rett regler for hvordan en avtale kan opphøre. Reglene kan være lovfestet, f.eks. kjøpsloven eller avtaleloven, eller ulovfestet. Reglene kan lede til at en avtale helt eller delvis opphører.

Når foreligger et avtalebrudd?

Et avtalebrudd kan foreligge dersom en av kontraktspartene ikke oppfyller avtalen etter sitt innhold. Dette formuleres gjerne som et brudd på prinsippet om ytelse mot ytelse. Avtalebrudd kan lede til at avtalen opphører.

Kan man kreve erstatning for avtalebrudd?

Avtalebrudd kan gi rett til erstatning. Avtalen kan selv angi når erstatning kan kreves. Ut over dette må det for å kreve erstatning foreligge et avtalebrudd, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom avtalebruddet og tapet. Om det foreligger et avtalebrudd beror på en tolkning av avtalen. Videre må det dokumenteres et økonomisk tap. Til slutt menes med årsakssammenheng at det økonomiske tapet har en ikke for fjernt og avledet sammenheng med avtalebruddet. En annen måte å uttrykke dette på er at tapet må være naturlig følge av avtalebruddet.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • + 47 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Emne

Melding