• Samvær / samværsavtale - Advokater Oslo

SAMVÆR/BARNEFORDELING

Barnefordeling/samvær/samværsavtale

Foreldrene står i utgangspunktet fritt til å avtale om barnet skal bo hos en av dem, eller hos begge to. Ved enighet kan det være hensiktsmessig å opprette en samværsavtale som gjelder mellom foreldrene. En samværsavtale kan bidra til forutsigbarhet og et godt samarbeid.

Dersom foreldrene ikke blir enige, skal avgjørelsen av fast bosted, først og fremst rette seg etter hva som er det beste for barnet. I en slik vurdering må bl.a. momenter som risikoen for miljøskifte, best samlet foreldrekontakt, barnets tilknytning og foreldrenes personlige forutsetninger og egenskaper tillegges vekt. Omfanget av samværet skal også avgjøres på bakgrunn av hva som er barnets beste.

Etter barneloven har barn rett til å bli hørt i saken. Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på barnets mening.

Før det kan reises sak for domstolen må foreldrene ha vært til mekling på familievernkontoret. Meklingsattesten må ikke være eldre enn 6 måneder.

Det skal mye til for at retten kan idømme delt bosted dersom forutsetningen for et godt foreldresamarbeid ikke foreligger. Her vil retten som oftest bestemme at barnet har fast bosted hos en av foreldrene og såkalt «normalsamvær» med den andre. Samvær etter lovens normalordning er en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie. Retten kan også bestemme at det ikke skal være samvær, dersom det er til det beste for barnet.

Foreldreansvar og daglig omsorg er to begreper som ofte blir blandet i barnefordelingssaker. Foreldreansvaret innebærer en omsorgsplikt og en bestemmelsesrett- og plikt. Den av foreldrene barnet bor fast hos har daglig omsorg/fast bosted. Den som ikke har fast bosted har normalt samvær. Det er vanlig at den som har fast bosted og den som har samvær har foreldreansvaret sammen. Den av foreldrene som har fast bosted/daglig omsorg kan imidlertid etter barneloven ta avgjørelser som flytting innenlands, skolegang og andre større avgjørelser om dagliglivet.

Hvor barna skal bo etter samlivsbrudd er ofte en kime til ytterligere konflikt mellom foreldrene. Det kan derfor være nyttig å la en advokat megle mellom partene å slik få frem en avtale som begge foreldrene kan enes om og som er til barnas beste. Advokatene i AVCO har lang erfaring med barnefordeling og kan være bistå med megling mellom partene, oppsett av samværsavtale eller forhandlinger med en av partene. Vi kan også bistå deg som forelder i retten om nødvendig.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • + 47 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Emne

Melding

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Må jeg møte til mekling?

Alle ektefeller og samboere som har felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling. Det er først etter gjennomført mekling at man får meklingsattest. Meklingsattesten må vedlegges søknad om separasjon (ektefeller), og må også fremlegges for å få utvidet barnetrygd. Det er også et vilkår at du har en meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder dersom du vil reise sak for domstolen om samvær, fast bosted eller foreldreansvar.

Kan jeg få separat mekling?

Hovedregel er at partene møter til en felles meklingstime. Det gjøres i praksis kun unntak i tilfeller der det foreligger besøksforbud, for eksempel ved familievold. Det kan også være andre spesielle omstendigheter som tilsier en separat mekling. Ta kontakt med oss om dette.

Har jeg krav på 50-50 (delt bosted for barna)?

Det er ingen automatikk at barna ved et brudd skal bo like mye hos hver av foreldrene. Det har imidlertid blitt mer og mer vanlig at foreldre ønsker at barna skal bo fast hos de begge; såkalt delt bosted eller 50-50. Foreldrene kan ved enighet sette opp en avtale om dette. Dersom foreldrene er uenige, vil en domstol ha mulighet til å idømme delt bosted. I praksis er det hva som er barnas beste som er avgjørende for om en slik løsning idømmes. Domstolen vil i en slik vurderingen ofte vektlegge barnas alder, foreldrenes bosted og samarbeidsevner, og evt uttalte ønsker fra barn over 7 år.

Hva er vanlig samvær?

I følge barneloven § 43 er vanlig samvær eller minstesamvær definert som:

«Vert det avtala eller fastsett « vanleg samværsrett », gjev det rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka med overnatting, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter- og påskeferie.»

Kan jeg stanse samvær?

Dersom det oppstår forhold som gjør at du er bekymret for barnet når det er hos mor eller far på samvær, er det viktig å angripe dette på en riktig måte. Å stanse samvær er et alvorlig inngrep, men må vurderes dersom barnet kan utsettes for fare. Mistenker du for eksempel forhold som rus, vold, overgrep eller psykiatri anbefaler vi at du søker bistand. Dersom samvær nektes uten riktig grunnlag kan dette bli brukt mot deg i en eventuell tvist Vi kan rådgi deg i forhold til dette.

Hva er foreldeansvar?

Foreldreansvaret innebærer et ansvar for barnets oppdragelse. Foreldrene med foreldreansvar har plikt til å gi barnet omsorg og omtanke jf. barnelova § 30. Videre har foreldre med foreldreansvar rett og plikt til å være med å ta personlige beslutninger for barnet og har rett til informasjon om barnet, f.eks. fra skole og helsevesen. Retten til å ta avgjørelse for barnet på grunn av foreldreansvaret begrenses av rettighetene til den som har den daglige omsorgen for barnet.

Hva er daglig omsorg?

Den som barnet bor fast hos har den daglige omsorgen for barnet. Den som har den daglige omsorgen har rett til å ta avgjørelser om barnets dagligliv jf. barnelova § 37. Herunder har den forelder med daglig omsorg rett til å bestemme hvor barnet skal være i barnehage og hvor i landet.

Har samvær innvirkning på barnebidraget?

Foreldre står i utgangspunkt fritt til å avtale størrelse m. m på et eventuelt barnebidrag og er ikke bundet av lovens bestemmelser om bidrag.

Dersom foreldrene ikke blir enig om en privat avtale eller ønsker å beregne bidrag etter lovens system vil samvær ha innvirkning på bidraget.  Omfanget av den bidragspliktiges samvær med barna vil da trekkes fra bidraget. Bakgrunnen for dette er den forelder som har samvær har utgifter til mat og drikke, helse og hygiene, lek og fritid og transport i forbindelse med samværet. For de to høyeste samværsklassene medregnes også boutgifter.

Samværsklasse beregnes i utgangspunktet ut fra antall netter i måneden vedkommende forelder har samvær jf. forskrift om barnebidrag § 9 femte ledd.

«Normalsamvær» faller i samværsklasse 3 og gir da fradrag på kr. 1 872 kr i måneden for et barn på 5 år.

Fradrag er basert på følgende tabell:

Alderen på barnet 0 – 5 år 6 – 10 år 11 – 14 år 15 – 18 år 19 år ->
Samværsklasse 00 (0 – 1,99 netter/dager pr. måned) NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0
Samværsklasse 01 (2 – 3,99 netter/dager pr. måned) NOK 200 NOK 291 NOK 350 NOK 412 NOK 412
Samværsklasse 02 (4 – 8,99 netter/dager pr. måned) NOK 664 NOK 962 NOK 1 161 NOK 1 365 NOK 1 365
Samværsklasse 03 (9 – 13,99 netter/dager pr. måned) NOK 1 872 NOK 2 288 NOK 2 564 NOK 2 849 NOK 2 849
Samværsklasse 04 (14 – 15 netter/dager pr. måned) NOK 2 350 NOK 2 872 NOK 3 219 NOK 3 577 NOK 3 577

Jeg har fått brev i posten om at NAV skal fastsette barnebidrag og at jeg må betale et gebyr for dette. Må jeg betale dette gebyret?

Ja. Dersom en av foreldrene krever det kan NAV fastsette størrelsen på barnebidraget. I så tilfelle må hver av foreldrene betale et gebyr til NAV tilsvarende 1 ganger rettsgebyret, p.t. kr. 860. Bakgrunnen for gebyret er at man i utgangspunktet ønsker at foreldrene skal inngå en privat avtale om barnebidrag.