• Arbeidsrett Oslo

Arbeidsrett

ARBEIDSRETT – FORPLIKTELSER FOR BÅDE ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKER

Våre advokater yter bistand innenfor de fleste områder som vedrører forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Typiske eksempler på bistand vi yter er:

  • Rådgivning i forbindelse med omorganisering, nedbemanning, oppsigelse eller avskjed
  • Rådgivning ved ansettelser, herunder utforming av arbeidskontrakt, for eksempel med konkurranse- og kundeklausuler, prøvetid, unntak fra arbeidstidsbestemmelser ol.
  • Rådgivning vedrørende arbeidstidsbestemmelse, sykdom, lønnstrekk, ferieloven, fødselspermisjoner og behov for tilrettelagt arbeidstid mm.
  • Vi bistår også ved tilfeller der det foreligger påstander om diskriminering eller trakassering m.m.
  • Vi bistår i forhandlinger, og har jevnlig oppdrag som prosessfullmektig i saker som behandles for domstolene.

Ofte stilte spørsmål

Har jeg rett på overtidsbetaling?

De aller fleste ansatte vil ved arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, ha krav på et overtidstillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn.

Det er kun ansatte i ledende stillinger, eller i særlig uavhengig stilling som kan unntas fra retten til overtidsbetaling. Eksempler på slike stillinger er for eksempel daglig leder, kontorsjefer eller andre stillinger hvor den ansatte har selvstendig beslutningsmyndighet, og selv kan styre sin arbeidstid, prioritere oppgaver/delegere.

Kan arbeidsgiver kreve at overtiden avspaseres?

Arbeidsgiver har plikt til å utbetale overtidstillegget på 40%, og kan heller ikke ensidig kreve at overtiden avspaseres. Ved avtale med den ansatte eller gjennom en tariffavtale kan det avtales at overtiden, med unntak av tillegget, avspaseres time mot time.

Kan jeg få ny ferie hvis jeg blir syk i ferien?

Ved sykdom i ferien vil du som oftest ha rett til å få igjen feriedagene. Sykdommen må dokumenteres ved legeerklæring og arbeidsgiver må varsles om forholdet så snart som mulig. Sykdom i ferien vil gi rett til å overføre feriedager til neste år, dersom det ikke lar seg gjøre å avvikle dette innenfor ferieåret.

Kan jeg sies opp på grunn av høyt sykefravær?

Det følger av arbeidsmiljøloven at det er en verneperiode på ett år ved sykdom. Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan si opp en ansatt det første året han/hun er sykemeldt.

Det er heller ikke slik at arbeidsgiver etter denne perioden kan si opp den ansatte på grunn av lenger sykefravær eller et for høyt sykefravær. Oppsigelsen må i slike tilfeller være saklig begrunnet, og arbeidsgiver må kunne dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet har vært vurdert.

Kan arbeidsgiver endre stillingen min?

Arbeidsgiver kan endre stillingen og de arbeidsoppgavene som tilligger denne, men ikke så mye at stillingen endrer sitt «grunnpreg».  Det kan være vanskelige grensetilfeller, men det er åpenbart at arbeidsgiver for eksempel ikke kan degradere en butikksjef til kassemedarbeider uten at det foreligger samtykke. Arbeidsgiver vil likevel i de fleste stillinger kunne frata og gi nye arbeidsoppgaver uten at dette nødvendigvis endrer stillingens grunnpreg.

Hva som er stillingens grunnpreg vil typisk fremgå av arbeidsavtalen og stillingsinstruks.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får lønnen min?

Det er viktig å reagere raskt både hvis hele lønnen helt eller delvis uteblir, eller hvis du mener lønnen er feil.

Av bevismesssige hensyn bør du skriftlig, pr epost eller brev, kontakte arbeidsgiver og kreve lønnen utbetalt innen en frist. Dersom arbeidsgiveren ikke vil eller kan betale må saken enten fremmes for Forliksrådet eller du må sende inn en konkursbegjæring. Dersom arbeidsgiver ikke har penger til å betale lønn, er det viktig å huske på at lønnsgarantiordningen har en begrensning både på hvor mye utestående lønn som dekkes og hvor langt tilbake i tid dette ligger.

Kan arbeidsgiveren trekke meg i lønn?

Adgangen til å gjøre trekk i lønn og feriepenger er snever. Det følger av arbeidsmiljølovens § 14-15  i hvilke tilfeller arbeidsgiver kan foreta lønnstrekk. Utgangspunktet er at lønnstrekk kun kan foretas hvis det er hjemlet i lov, fastsatt på forhånd i skriftlig avtale eller hvis arbeidstager skriftlig har erkjent eller fått dom for at han er erstatningsansvarlig.

Bør jeg si opp stillingen selv?

Arbeidsgiver har tilbudt meg en sluttpakke mot å si opp stillingen selv, bør jeg takke ja til dette?

Svaret på dette avhenger av flere forhold. Først og fremst hva som er bakgrunnen til tilbudet, innholdet i sluttpakken og din egen livssituasjon. Å takke ja til en sluttpakke vil kunne innebære at man mister ulike rettigheter, herunder muligheten til å bestride en eventuell oppsigelse, og det vil også kunne påvirke fremtidige stønader fra NAV. Det anbefales å rådføre seg med advokat i de tilfeller man får tilbud om en sluttpakke, og eller blir bedt om å si opp selv.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Emne

Melding